Tiroid nodüllerinde benign malign ayrımı: on yıllık deneyimimiz.

  • Can H, Selçuk S, Zalluhoğlu N, Bulut Çelik S. Tiroid nodüllerinde benign malign ayrımı: On yıllık tecrübemiz. Tepecik Eğit Hast Derg 2011;21(3):113-8

ÖZET

Emel: Birçok benin özellik göstermesine karşın, endokrin sistem maliniteleri içerisinde en yaygın olarak görülen tiroid kanserlerinin,tiroidektomi ameliyatı uygulanan hasta kümesindeki sıklığını saptamak.

Gereç ve Usul: Ocak 1998-Aralık 2008 tarihleri ortasında Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Genel Cerrahi Kliniğindeameliyat edilen 918 hasta çalışmaya alındı. 748'i (%81.5) bayan, 170'i (%18.5) erkek hastanın evrakı; yaş, ameliyatşekli, ameliyat öncesi teşhis, ameliyat sonrası patoloji sonuçları, duvar-kapsül invazyonu, metastaz olup olmaması ve sağkalımaçısından geriye dönük incelendi.

Bulgular: Tiroid bezi kanseri teşhisli hastaların çoğunluğunu bayanlar oluşturmaktaydı. Erkeklerin bayanlara oranla tiroid kanseriolma riski yaklaşık olarak 4.5 kat daha azdı. Erkeklerde metastaz bayanlardan daha yüksek olup metastaz saptanan hastalarınçoğunluğunu bayanlar oluşturmaktaydı. Malinite oranı, multinodüler guatr öntanısı ile ameliyata alınan hastalarda %6.7,nodüler guatr öntanısı ile ameliyata alınan hastalarda ise %7 olarak saptandı. Malin tiroid kanseri tanısı alan hastalarda ölümoranı %3.9 iken, benin tiroid kanseri tanısı alan hastalarda mevt saptanmadı.

Sonuç: Preoperatif incelemelerde gaye benin nodüllerle kuşkulu malin nodüllerin ayırt edilmesidir. Bu hem gereksiz ameliyatlarıönleyecek hem de ameliyatı tek seansta bitirebilecektir.

Anahtar Sözcükler: Multinodüler guatr, nodüler guatr, tiroid bezi kanseri

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir