Aktif tüberküloz hastalarında anksiyete ve depresyon birlikteliği

  • Bulut Çelik S, Can H, Aras Kılınç E, Önde M, Çelepkolu T, Altuntaş M. Faal tüberküloz hastalarında anksiyete ve depresyon birlikteliği. Smyrna Tıp Mecmuası 2012;2(1):34-40

Özet

Hedef: Bu çalışma Batman Merkez Verem Savaş Dispanseri'ne başvuran faal tüberküloz olgularında depresyon ve anksiyetesıklığını saptamak gayesiyle planlanmıştır.

Gereç ve usul: Çalışmaya yalnızca etkin akciğer tüberkülozu olguları dahil edilmiş olup, akciğer dışı tüberküloz hadiseleri venüks hadiseler dahil edilmemiştir. Olguların sosyodemografik özelliklerini saptamak için hazırlanmış bir anket ve HastaneAnksiyete Depresyon Ölçeği, hastaların dispansere müracaatları sırasında yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak uygulanmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılmayı kabul eden 48 kişinin yaş ortalaması 29,73±15,68 (min:12-max:76) olup, %52,1'i (n:25) erkekti.Araştırmaya katılanların %20,8'inde (n:10) anksiyete, %50.0'sinde (n:24) depresyon saptanmıştır. Araştırmaya katılanların%72,9'unda (n:35) hastalık müddeti 2 aydan daha uzun, %14,5'inde (n:7) 1-2 ay, %12,5'inde (n:6) bir aydan daha kısaydı.Depresyon erkeklerde %48,0 (n:12) bayanlarda %52,2 (n:12), anksiyete erkeklerde %16,0 (n:4) bayanlarda %26,1 (n:6) sıklıktasaptanmıştır (sırası ile p:0.773 ve p:0.487).

Sonuç: Verem savaş dispanserlerinde tüberküloz nedeniyle takip edilen hastaların büyük çoğunluğunun kronik hasta olmalarınabağlı olarak, bu hastalarda depresyon ve anksiyete bozukluğunun gelişebileceğinin göz önünde bulundurulmasının gerekliolduğunu düşünmekteyiz.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir