Hacamat (hijama = ıslak kupa tedavisi)

•Hacamat; ilgili bölgelere uygun büyüklükteki kupaların vakumlanarak bir müddet bekletildikten sonra, yüzeysel insizyonlar yapılmasını ve takiben; oluşan bu mikro kesilerin üzerinin tekrar kupalarla kapatılarak vakumlanması ve açığa çıkan kanın vücut dışına alınması sürecidir.

•Tedavinin başarılı olabilmesi için kan alınacak noktaların ve bölgelerin hakikat seçilmesi kıymetlidir. Akupunktur; hem noktaların ve bölgelerin seçiminde, hem de hakikat kombinasyonların oluşturulmasında en kıymetli yardımcıdır.

•Akupunkturun tesirini açıklamakta kullandığımız kuto-visseral refleks, kapı denetim teorisi üzere bir ekip teoriler hacamat için de ileri sürülmüş olmakla birlikte hacamatın tesirini en yeterli açıklayan sistem; kan alma süreciyle mikrosirkülasyonun normalize olmaya başlaması; bunun sonucunda da bağ dokusunun detoksifikasyonu ve vücudun ilgili bölgesinin homeostazisinin sağlanmasıdır.

•Hastalıklara sebep olan faktörlerden bir tanesi de vücutta çok toksin birikimidir. Hacamat yanlışsız bir formda uygulanırsa bedende biriken toksinlerin bir kısmı kanla birlikte dışarı alınabilmektedir.

•Hacamat, akupunkturun temel prensiplerine nazaran uygulandığı takdirde başarılı bir tedavi tekniği olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bilindiği üzere;hücreden dışarı atılan atıklar lenfatik kapillerler tarafından alınarak mikrosirkülasyona aktarılırlar.

Yani lenf sıvısı dediğimiz sıvı aslında , büyük ölçüde vücudun dışına atılması gereken toksinleri içinde barındırır.

Bu sistem olağanda çok nizamlı olarak işler. Çok toksin birikiminde evvel kapiller bileşkede sonra da interstisyel ortamda ve bağ dokusunda staz oluşur. Bu durum vasohumoral disregülasyondur.

İşte hacamat uygulamasını yaptığımız dermisin orta-üst bölgesi ,tam olarak bu problemli bölgedir. Böylelikle atıklarla dolu lenf sıvısını ve periferik kanı drene etmekteyiz.

UYGULAMA METODUMUZ

Süreç yapılacak noktaların ve bölgelerin seçimini akupunktur metodolojisine nazaran yapmaktayız. Bir kupanın kapsadığı alanda çoklukla birden fazla akupunktur noktası bulunmaktadır.

KİMİ BİYOKİMYASAL PARAMETRELER AÇISINDAN , İNTRAVENÖZ KAN ÖRNEKLERİNİN, HACAMAT KAN ÖRNEKLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI

ÖZET:

Hacamat klasik ve tamamlayıcı tıp uygulamalarından birisi olup, binlerce yıldır hem gözetici hekimlik hem de sağaltıcı hekimlik alanında muvaffakiyetle kullanılmaktadır.

Hacamat uygulamasında, vücudun değişik bölgelerinden fakat sürekli çok yüzeysel olarak, epidermisin altından, dermis bölgesinden kan alınmaktadır.

•Bu deneklerden intravenöz yolla kan örnekleri alınmış, ardından de tıpkı bireylere hacamat uygulaması yapılarak hacamatla elde edilen kan örnekleri de alınmış ve laboratuarda birtakım parametreler incelenmiştir.

•Biyokimyasal parametreler olarak üre, ürik asit, total kolesterol, trigliserit, ağır metallerden de kurşun, cıva, alüminyum ve arsenik temel alınmıştır.

HİPOTEZ:

•İntravenöz olarak alınan kan ile hacamatla alınan kan bir çok açıdan farklılık göstermektedir. Üre, ürik asit, total kolesterol, trigliserit, kurşun, cıva, alüminyum ve arsenik pahaları hacamat kanında, venöz kana nazaran daha yüksek düzeylerdedir.

EMEL:

•Venöz kan parametreleri ile hacamat kan parametrelerinin karşılaştırılarak, ortalarında bir fark olup olmadığı şayet fark varsa; hangi kıymetlerde ne kadar fark olduğunun saptanması amaçlanmıştır.

•GEREÇ VE YOL:

•Bu çalışmada 23-75 yaşları ortasında 10 erkek, 2 bayan toplam 12 denek seçilmiştir. Deneklerin kliniğimize müracaat nedenleri birbirinden farklı olup teşhis konulmuş olan rahatsızlıkları; Hepatit-B , kronik yorgunluk, gonartroz, hiperlipidemi, panik atak, boyun fıtığı, fibromiyalji, hipertansiyon, tremor ve kronik böbrek yetmezliği idi. Birtakım hastalarda bu rahatsızlıklarının yanında öteki kronik şikayetleri de mevcut idi.

•Bulgular karşılaştırıldığında ölçümlenen pahalar açısından venöz kan ile hacamatla elde edilen kan ortasında farklılık olduğu görülmektedir.İncelenen tüm parametrelerde; hacamat kanındaki pahalar daha yüksek bulunmuştur.

•Biyokimyasal parametreler (üre,ürik asit,total kolesterol ve trigliserit)grubu;ağır metallerle (cıva,kurşun,alüminyum,arsenik) karşılaştırıldığında ağır metallerin,çok daha manalı bir formda yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır.

•En az değişiklik ürik asitte %2.07 olup,sırasıyla üre (%9.38),total kolesterol %12.95 ve trigliserit (%18.23)şeklindedir.

•Ağır metallerde ise en az değişiklik arsenik %6.28 , sonra sırasıyla kurşun %26.15, alüminyum %37.54 ve cıva %73.40 tır.

Dr. Cemalettin EKMEKCİOĞLU

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir